Oprichting van Wijkvereniging Bijdorp

De wijk Bijdorp is gebouwd in de jaren 1922-1924 en pas 44 jaar later is de wijkvereniging opgericht. In Schiedam waren al enige wijk en bewoners verenigingen. Een aantal buurtgenoten kwamen op een bewuste dag bijeen om te praten over een wijk en bewoners vereniging op te richten. Ze besloten toen om de bijdorpers te polsen of er belangstelling was voor een wijk- en bewoners vereniging.

De heren Van Gisteren, Blauw en Roeling gingen dan ook schriftelijk vragen of de bewoners er net zo over dachten als zij. Als er meer dan 50 bewoners positief waren zou er een oprichtingsvergadering komen.

Zo geschiede op 31 maart 1968 werd een vergadering belegd in het toenmalige gebouw van de padvinders ’t Raedhuis’. Tientallen bewoners waren aanwezig en besloten een wijk en bewoners vereniging op te richten. Al snel groeide het aantal leden uit naar 400, waarin de Bijdorpers een groot aandeel in hadden. Maar ook van buiten de wijk bestond er belangstelling om lid te worden.

Bestuur van het Singelkwartier stonden de Bijdorpers bij met het opstellen van de statuten. De doelstelling was van af het beging af aan op komen voor de belangen van de wijk en haar bewoners.

En dat er voor Bijdorp nog al wat bevochten moest worden bleek al spoedig. De speeltuin was in slechte staat de sloten waren ernstig vervuild.

Het bestuur kaarten deze dingen dan ook snel aan bij de desbetreffende instanties. De Schiedamse kranten vermelden in deze begin tijd veel over de acties van de Wijkvereniging. Wijkvereniging Bijdorp was in die zin nieuws, omdat mondigheid van de burgers nog niet zo gewoon was, en Bijdorp was maar een klein en een apart wijkje en men verwachte niet dat ze zo mondig waren.

De statuten van de vereniging garandeerden een zo groot mogelijke decentralisatie van werken in een vereniging. De stelregel was dat als je de kinderen iets biedt dan komen de ouders vanzelf en het was dan ook geen wonder dat het eerste activiteit paaseieren zoeken was voor de kinderen. “Een oud volks gebruik weer in ere hersteld” zo vermelden de kranten toen. De ouders kwamen dan ook, vooral ook omdat ze ontdekten dat het werken aan een verbetering van de voorzieningen in de wijk vruchten afwierp.    Het bevorderen van kontakten tussen de bewoners was een van de belangrijkste doelstelling.

Snel bleek dat er een eigen wijkgebouw zeer noodzakelijk was .

In 1970 werd het plan geopperd om aan de Gemeente te vragen om een afgedankt paviljoen van het Gemeenteziekenhuis beschikbaar te stellen als wijkgebouw. Schiedam stond hier positief tegen over en beloofde zelfs dat ze de fundering zouden leggen en de benodigde materialen voor het gebouw te leveren en er werd een bedrag beschikbaar gesteld waarmede ook de sportvelden en de speeltuin konden worden opgeknapt.

In grote saamhorigheid togen tientallen leden aan de slag. Toen kwam er een tegen slag een nachtelijke storm velde het in aanbouw zijnde clubhuis. Een grote puinhoop bleef er over maar Bijdorp zou Bijdorp niet zijn als de oplossing niet daar was.

Dezelfde dag hielpen vele vrouwen om in de stromende regen de onderdelen weer op elkaar te stapelen zo dat alles weer netjes lag. De mannen zorgden ervoor dat binnen een week na de fatale 21 april 1971 het gebouw er stond. Een potten- en pannenorkest van de jeugd uit de wijk lieten dit aan de bewoners weten.

Op 5 september 1971 werd het gebouw ‘Trefpunt Bijdorp’ feestelijk in gebruik genomen. De toenmalige burgemeester Roelfsema schonk de vloerbedekking en onthulde de naam ven het gebouw.

Vanaf dat moment begon het bruisende leven van de vereniging pas goed op gang te komen. Jeugdclubs werden opgericht en hielden wekelijks hun activiteiten. De kaartclub had nu ook een eigen dak boven hun hoofd en enige jaren later kwam er ook een toneel vereniging. Deels via clubverband kon men er ook dansen en het hoofdbestuur organiseerde daarnaast vaste en jaarlijkse activiteiten. Zo was daar een bustocht, bingo’s, speciale avonden voor de bejaarden en een jaarfeest.

Diverse activiteiten bestaan nog, anderen zijn ten onder gegaan aan de nieuwe tijd en ook zijn er weer nieuwe activiteiten opgestart die in de moderne tijd thuis horen.

Zo zal er altijd in Bijdorp beweging zijn en ook binnen de vereniging zo als dat bij en gezonde club hoort.